Obchodné vzťahy

Napriek tomu, že ekonomika je dnes ochromená, uzavreté zmluvy stále platia a strany sú povinné ich dodržiavať. Ak v dôsledku krízovej situácie nie ste schopní riadne a včas plniť svoje záväzky, odporúčame konať okamžite, kontaktovať svojich zmluvných partnerov a upraviť vzájomné zmluvné vzťahy. Vzory dokumentov v tejto sekcii vám umožnia zmeniť alebo zrušiť existujúce zmluvy, prípadne oznámiť zmluvnému partnerovi, že neviete plniť svoje záväzky. Sekcia tiež obsahuje dokumentáciu pre jednostranné skončenie zmluvy, ak druhá zmluvná strana porušila svoje povinnosti. Veríme, že ako podnikatelia sa navzájom podporíte, a aby všetko prebehlo (s)právne, zmeny a dojednania aj písomne zaznamenáte.

Oznámenie o aplikácii dojednania o vyššej moci

Pandémia COVID-19 môže predstavovať tzv. vyššiu moc. Ak zmluva s obchodným partnerom obsahuje takéto dojednanie, tento vzorový dokument vám pomôže oznámiť zmluvnému partnerovi nemožnosť plnenia z vašej strany.

   Stiahnuť

Dohoda o urovnaní

Porušili ste vy alebo váš obchodný partner zmluvu? Ak máte obaja záujem dohodnúť sa na urovnaní, uzatvorte túto dohodu.

   Stiahnuť

Dohoda o skončení zmluvy/dohody

Ak v krízovom období nie je pokračovanie spolupráce možné alebo zmysluplné, môžete sa dohodnúť so zmluvným partnerom na skončení zmluvy.

   Stiahnuť

Výzva na nápravu nepodstatného porušenia zmluvy

Porušil váš obchodný partner zmluvu menej závažným spôsobom? Predtým ako od zmluvy odstúpite, musíte druhú stranu vyzvať na plnenie v primeranej lehote.

   Stiahnuť

Oznámenie o dočasnej nemožnosti plnenia

Ak pre vyhlásený núdzový stav nemôžete dočasne plniť svoje povinnosti v dohodnutom termíne alebo rozsahu, ihneď to oznámte svojmu zmluvnému partnerovi.

   Stiahnuť

Dodatok k zmluve/dohode – zmena dohodnutých podmienok

Nedokáže vy alebo váš zmluvný partner plniť zmluvu kvôli vyhláseniu núdzového stavu? Uzatvorte dodatok a dohodnite si nové pravidlá alebo termíny.

   Stiahnuť

Oznámenie o odstúpení od zmluvy pre podstatné porušenie povinností

Porušil váš obchodný partner zmluvu závažným spôsobom? Od zmluvy môžete odstúpiť a žiadať vrátenie poskytnutého plnenia (napr. zálohové platby).

   Stiahnuť

© 2020 Právo v rúškach. Všetky práva vyhradené.

Používame súbory cookie.

Web bezplatne vytvorilo štúdio BOXART